Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle internetsites van Camarate Groep, te weten Camarategroep.nl, Camarateict.nl, Camaratesecurity.nl, Camaratetraining.nl, Acsens.nl en Acurate.nl (hierna “de internetsite”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Camarate Groep niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Cookies

Als je onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook cookie genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij tevens algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ons ook mogelijk onze website op je interesse en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten echter geen persoonlijke informatie zoals je naam of emailadres. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Koppeling van of naar websites van derden
Wanneer Camarate Groep hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Camarate Groep de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Camarate Groep niet geverifieerd. Camarate Groep aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camarate Groep is framing en het maken van een hyperlink naar de internetsite niet toegestaan.
Intellectuele eigendomsrechten
De internetsite is eigendom van Camarate Groep. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Camarate Groep of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camarate Groep mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Camarate Groep en haar onderliggende werkmaatschappijen, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of Camarate Groep op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Camarate Groep en de aan Camarate Groep gelieerde rechtspersonen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Camarate Groep verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Camarate Groep aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Camarate Groep behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoor je de disclaimer regelmatig door te lezen.

E-mail

Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van Camarate Groep of onderliggende werkmaatschappijen. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.

Acsens Personeel

Altijd in contact

Ja, ik blijf graag op de hoogte!

Nieuws

21 mei 2024 Medewerker in beeld: Danny Potter

26 januari 2023 Acsens in beeld: Charlotte

Complete nieuwsoverzicht